Общи условия

Общи условия за покупко-продажба на стоки от електронния магазин mebela.bg

 

 1. Общи положения

1.1. Настоящите общи условия определят начина, реда и условията, по които се уреждат отношенията между Продавача и Клиента по договор за продажба, сключен чрез електронния магазин, собственост на Продавача www.mebela.bg . Продавачът си запазва правото да променя Общите условия, като своевременно ги публикува в сайта си mebela.bg

1.2. Продавачът предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през  Електронния магазин стоки чрез отправяне на поръчка (заявка) и заплащане на съответната продажна цена. Клиентът изразява съгласие с настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва с попълването на достъпната в електронния магазин mebela.bg електронна форма за поръчка (заявка) на продукт. При спор чия е волята за обвързване с текста на Общите условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявения за закупуване продукт.

1.3.Договорът за продажба между Продавача и Клиента се счита за сключен от момента на потвърждаване на поръчката (заявката) направена от Клиента.

1.4. Страните могат в писмен договор, в приложение към такъв договор, в приемо-предавателен протокол, във фактура и/или стокова разписка да уговарят помежду си условия, различни от настоящите Общи условия. Тези условия имат действие само за конкретната продажба и заменят съответните разпоредби от настоящите Общи условия.

1.5. Всяко лице, ползващо електронния магазин mebela.bg, поема всички рискове от използването на електронния магазин, включително рисковете, свързани с технически неизправности на магазина, потенциално вредно съдържание и др.

 

 1. Понятия

По смисъла на настоящите Общи условия, изброените по-долу понятия имат следното значение:

2.1. „Електронен магазин” е електронната страница на Продавача www.mebela.bg, чрез която страните осъществяват взаимоотношенията си по сключване на договор.

2.2. „Продавач” е ДЖИНАЕ ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията на Република България с единен идентификационен код 202943884 и с регистрация по ЗДДС BG202943884, със седалище и адрес на управление в гр. Благоевград, ул. Аргир Манасиев“     № 6а, тел.: +359889211880, електронен адрес: info@mebela.bg

2.4. „Клиент(потребител)” е всяко лице, което използва онлайн магазина www.mebela.bg от първоначалното влизане в електронния магазин до подаването на заявка за покупка на продукт, съответно закупуването на продукт от електронния магазин.

2.6. „Страни“ са доставчикът и клиентите.

2.6. „Продукт”  е всяка от стоките/артикулите в Електронния магазин www.mebela.bg, която е описана с основните си характеристики, изображение и продажна цена.

2.7. „Услуга“ е предложена в Електронния магазин дейност на Продавача.

2.8. „Доставка“ е прехвърлянето на правото на собственост върху продукт от Продавача към Клиента.

2.9. „Договор“ е постигнатото между Продавача и Клиента съгласие за продажба на продукт или за извършване на услуга.

2.10. „Продажба“ е договорът, с който Продавача се задължава да достави на Клиента определен по вид и количество продукт, а Клиентът се задължава да заплати на Продавача цената на този продукт.

2.11. „Поръчка“ е договорът, с който Продавачът се задължава да извърши определена по вид дейност, а Клиентът се задължава да плати нейната цена.

2.12. „Заявка“ е изпратено чрез електронния магазин www.mebela.bgпредложение от клиента за покупка на стока или за възлагане на услуга.

2.13. „Електронен адрес“ е посочената в настоящите Общи условия електронна пощенска кутия на Продавача и посочената от клиента електроона пощенска кутия.

 

 1. Задължения на Клиента при регистриране

3.1. За целите на използване на Електронния магазин, Клиентът се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационен формуляр (име, фамилия, имейл, телефон, държава, град, ПК, адрес).

3.2. В случай, че Клиентът предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Електронният магазин има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и Електронния магазин не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от клиента информация.

 

 1. Защита на личните данни

4.1.Продавачът гарантира на своите Клиенти (потребители) конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. Продавачът защитава личните данни на Клиента (потребителя), станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Продавачът може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

4.2.Продавачът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. Продавачът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

 1. Цени

5.1. Всички цени, предоставени в Електронния магазин, са в български левове за единична бройка и с включен 20% ДДС.

5.2. Цените са валидни единствено и само към момента на публикуването им.

5.3. Продавачът си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. В случай на промяна на цената в сила е цената на продукта към момента на потвърждаване на поръчката.

5.4. Освен ако е изрично посочено или договорено обратното, транспортните, куриерските разходи, разходите за разнос и монтаж не са включени в продажната цена. Цената на транспорта, разноса по етажи и монтажа се заплаща от Клиента съгласно ценоразписа по чл. 12 от Общите условия.

5.5. Освен ако е изрично посочено или договорено обратното, товаро-разтоварните работи при доставка са отговорност на Клиента.

 

 1. Поръчка

6.1. Процедурата по поръчка от Електронния магазин е доброволна и безплатна.

6.2. Електронният магазин може да бъде разглеждан от клиентите свободно без да е необходима регистрацията. За да се направи поръчка е необходимо да се попълни регистрационен формуляр.

6.3. Всяка поръчка през Електронния магазин се подава и осъщестява в изпълнение на Общите условия от Продавача.

6.4. Чрез електронна поръчка от Електронния магазин могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на Клиента.

6.5. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез Електронния магазин стоки е предоставена от производителя респективно вносителя на съответната стока, като Продавачът не носи, каквато и да е отговорност при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация, представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действително положение, разнотоние (разликата в тоновете на цветовете на снимковия материал и реалния цвят на продукта), както и при печатни грешки.

6.6. Клиентът подава заявката, чрез попълване на електронната бланка, публикувана на www.mebela.bg . В заявката задължително следва да бъдат попълнени отбелязаните със астерикс полета (име, фамилия, адрес за доставка, имейл, телефон). В момента на извършване на заявката, Клиентът изразява съгласието си с настоящите Общи условия, чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия и политиката за поверителност на сайта“.При успешно приключване на поръчката и надлежно попълнена електронна бланка ще се получава имейл с данни за поръчката. В 3-дневен срок от получаване на надлежно попълнена от Клиента електронна бланка консултант на Продавача обработва данните от нея и  се свързва с Клиента по телефон за потвърждаване на поръчката.

6.7. Договорът за покупко-продажба се счита за сключен от момента на приемането на поръчката от Продавача, съответно от получаването на авансовото плащане, ако такова е уговорено между страните.

6.8. Продавачът не гарантира наличността на поръчаните продукти. При невъзможност за изпъленение на задълженията си, поради причина, че някой от поръчаните продукти не е наличен в момента на поръчката, консултант на Продавача се свързва с Клиента в срока по чл. 6.6., за да го информира за очакваната дата на доставка или да предложи алтернативен продукт. Клиентът може да се съгласи или да откаже предложения от Продавача срок за доставка. Ако клиентът е заплатил изцяло или частично поръчката, същият ще може да избира между възстановяване на сумите или заместваща заявка. Ако Клиентът избере възстановяване на сумата, то той трябва да предостави сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него сума.

6.9. В случай че Продавачът не се свърже с Клиента за потвърждаване на поръчката в 3-дневния срок по чл. 6.6., същата се счита за недействителна и съответно не подлежи на изпълнение.

6.10. Посочването на непълни или неверени данни прави поръчката невалидна и тя не обвързва Продавача с изпълнение. В тези случаи лицето, направило поръчката, отговаря за всички разходи, извършени от Продавача във връзка с това, включително, но не само разходи по повод евентуален опит за доставка.

6.11. Офертите, публикувани в онлайн магазина са необвързващи. Продавачът има право да не потвърди поръчка и съответно да не я достави без допълнителни обяснения.

 

 1. Плащане

7.1. Клиентът е длъжен да заплати цената на стоките и разноските по доставката в размера, по начина и в сроковете, определени в Общите условия и/или други индивидуални договорености.

7.2. Всички стоки остават собственост на Продавача до окончателното уреждане на всички финансови задължения на Клиента към Продавача.

7.3. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът дава своето изрично и безусловно съгласие за извършване на авансово плащане (включително авансово плащане на цялата цена на закупуваните продукти), ако такова бъде поискано от страна на Продавача.

7.4. Заплащането на поръчания продукт се извършва по един от следните начини:

- плащане по банков път (преди доставката на стоката) – Клиентът извършва банков превод по сметката на Продавача, посочена на сайта www.mebela.bg, а именно: IBAN: BG18BPBI81701605692543, банка Юробанк България АД, BIC код: BPBIBGSF

- плащане с карта (преди доставка на стоката) 

При извършване на плащане чрез превод по банков път Клиентът заплаща авансово цялата сума по поръчката. Едва след като преводът бъде потвърден като получен и банковата сметка бъде заверена със съответната сума, Електронният магазин изпълнява доставката на поръчаните стоки.

 

 

 1. Доставка

8.1. Сроковете за изпълнение на договора за покупко-продажба от страна на Продавача зависят от наличността на поръчаните от Клиента продукти, местоположението на дадения от Клиента адрес и други обстоятелства. Наличните на склад продукти се доставят в срок до 15 работни дни. Срокът на доставка на останалите продукти е различен в зависимост от срока, необходим за набавянето им.

8.2. Срокът започва да тече от момента, когато стоката бъде заплатена.

8.3. Когато Продавачът не може да изпълни поръчка, която вече е приел, той е длъжен да уведоми Клиента за това в срока по чл. 8.1. и да възстанови всички заплатени от Клиента суми, ако има такива, в срок до 30 дни от датата, на която Продавачът е следвало да изпълни задължението си по договора. Продавачът възстановява заплатената от Клиента сумата без лихви или други вид компенсации.

8.4. Доставката се извършва само на територията на Република България.

8.5. Доставката се извършва от Продавача съгласно ценоразписа по чл. 12 от Общите условия или чрез услугите на куриер (спедиторско дружество) и е за сметка на Клиента. Клиентът има възможност да използва и собствен транспорт.

8.6. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоките. Ако той не изпълни това свое задължение, стоките се връщат в търговския обект на Продавача, за което Клиентът бива уведомен. В тези случаи Клиентът дължи на Продавача заплащане на направените разходи за доставката и връщането на продуктите обратно. Клиентът има възможност да получи върнатите продукти на място в търговския обект на Продавача, освен ако Страните са уговорили повторно предаване на стоките на Клиента за негова сметка.

8.7. Задължението за доставка на стоката ще се счита за изпълнено с доставянето на стоката до входа на сградата, в която се намира адресът на доставка, посочен в заявкатa.

8.8. Товаро-разтоварните работи при доставка са задължение и отговорност за Клиента, освен ако друго не е уговорено между страните, в който случай се прилага ценоразписа по чл. 12от Общите условия.

8.9. В случай че страните са уговорили авансово плащане и такова не бъде извършено, за Продавача не възниква задължение за доставка на заявената стока.

8.10. В случай че Клиент, поръчал продукти от електронния  магазин, остане неоткриваем за уточняване адреса и времето за доставка, Продавачът си запазва правото да анулира поръчката.

8.11. Монтирането, съответно инсталирането на продукта, се извършва за сметка на Клиента и на негова отговорност, освен ако страните не се споразумеят изрично за обратното, в който случай се прилага ценоразписа на Продавача по чл. 12от Общите условия.

8.12. Продавачът няма да носи отговорност за закъснения поради причини извън неговия контрол, включително без да се ограничава до: природни бедствия, терористични актове, войни, размирици, стачки, действия/бездействия на правителството или публичната администрация, недостиг на материали, ограничения в доставките, липса на транспортни съоръжения или всяко закъснение, дължащо се на производителите на предлаганите от Продавача стоки или на подизпълнители и доставчици на Продавача. В случай на такива обстоятелства Продавачът следва да уведоми Клиента в седемдневен срок от настъпване на обстоятелството, като всички срокове за доставка следва да се удължат в съответствие с времетраенето на форсмажорното събитие, а ако то продължи повече от 30 дни, всяка от Страните ще има право да се откаже от договора за продажба.

 

 1. Отказ от поръчка (сключен договор)

9.1. Съгласно чл. 55 от Закона за защита на потребителите Потребител има право в 14-дневен срок, считано от датата на получаване на продукта, да се откаже от него, като разходите и отговорността за връщането на продукта за сметка на Потребителя. Отказът от поръчка се извършва писмено чрез електронната поща : info@mebela.bg

9.2. В случай, че Потребителят се откаже от продукта съгласно чл. 9.1., Продавачът се задължава да му върне обратно заплатената сума. Сумата се превежда по посочена от Потребителя банкова сметка не по-късно от 30 дни, считано от датата на упражняване правото на отказ и при условие, че продуктът, който бива отказван, бъде получен на адреса на Продавача.

9.3. Върнатият продукт се приема само ако е в подходящ търговски вид, не е бил ползван, целостта на продукта или оригиналната опаковка, включително етикета, е ненарушена и цялата прилежаща окомплектовка е налице.

9.4 Срокът за връщане на продукта е не повече от 3 работни дни от датата на отказа на поръчката.

9.5. Когато Продавачът изпълни друго вместо дължимото и Клиентът упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на продукта са за сметка на Продавача, за което Потребителят следва да бъде уведомен.

9.6. Съгласно чл.50 от ЗЗП същият има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обещетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл.54, ал.3 и чл.55, в 14-дневен срок, считано от сключване на договора.

Разпоредба 55 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори:

 1. за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
 2. за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 3. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

 

 1.  Рекламации и гаранционни условия

10.1. Продавачът представя продуктите в електронния магазин възможно най-реалистично и с възможно най-пълно описание. Въпреки това цветовете и снимките могат да изглеждат различно на различни монитори и Клиентът трябва да има предвид, че са възможни разлики в цвета на продуктите. Продавачът не носи отговорност за предоставената от производителите информация за стоките. С цел избягване на евентуални недоразумения Клиентът може да получи максимално пълна информация за продуктите на посочените на сайта телефони или  чрез електронната поща: info@mebela.bg

10.2. Потребители по смисъла на ЗЗП могат да извършват рекламации за закупени от онлайн магазина стоки в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на потребителите. Адрес за рекламации: гр. Благоевград, ул. Аргир Манасиев“ № 6аили чрез info@mebela.bg. Рекламации по телефон не се приемат.

10.3. Рекламации се вписват в специален регистър само срещу представяне на касова бележка или фактура, издадена от Продавача, протоколи или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното, както и други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

10.4. Претенцията за рекламация се оценява от представител на Продавача на място, а в случай че това е свързано с големи неудобства за Клиента поради размерите и естеството на продукта – на мястото, където се намира продуктът в рамките на работното време на магазина, като Клиента заплаща всички разходи свързани с огледа и установяване на рекламационните претенции. При удовлетворяване на рекламацията се издава акт за същото в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

10.5. Привеждането на продукта в съответствие с договора за продажба се извърши в рамките на 30 дни, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

10.6. При получаване на стоката Клиентът е длъжен незабавно да я прегледа. Ако констатира явни недостатъци, той следва незабавно да информира лицето, извършващо доставката (шофьор или куриер). В този случай се съставя констативен протокол в два еднообразни екземпляра с описание на явните недостатъци, които се подписват от получателя на стоката и представителя на куриерското (спедиторското) дружество. В случай, че Клиентът не направи рекламация на момента или дори да направи такава не подпише констативен протокол, същият губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци.

10.7. Задължението на Продавача за удовлетворяване на рекламация отпада в следните случаи:

- неспазване на инструкциите за монтаж;

- опит за ремонт от неоторизирано от Продавача лице;

- неправилно товарене, транспорт, разтоварване от Клиента или неспазване на инструкциите за съхранение, употреба и работа със съответните стоки, описани в съпътстващата стоките документация на производителя или приложимите стандарти;

- дефект, причинен от неправилна или груба употреба;

- дефект, причинен от поддръжка, неотговаряща на инструкциите;

-дефект, причинен от външни причини (включително, но не ограничени до физическо, химическо, електрическо или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта, неподходящи консумативи или среда на работа и т.н.);

 

 1. Гаранции

11.1. С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, Продавачът сключва с Клиента договор за покупка с нанесени данни за стоката и гаранционни срокове, както и посочени всички условия на представената търговска гаранция.

11.2. Клиентът не може да се позове и губи правата си по предоставената Търговска гаранция:

- в случай на изгубен договор за покупка;

- при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизиран от Продавача сервизен (монтажен) център;

- в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация;

- в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта;

- гаранцията не покрива щети, причинени от: влага, наводнение, пожар, срутване, или природни бедствия. Не покрива дефекти, причинени в резултат на: счупване, надраскване, зацапване, скъсване, изгаряне и други действия, свързани с неправилна експлоатация на артикулите.

11.3. Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност. Гаранционното обслужване се извършва само и единствено с посочените на договора за продажба обекти, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.

11.4. Продуктите и услугите, посочени в този Електронен магазин ,са ограничени до посочените в Електронния магазин Общи условия и информация, без да бъдат осигурявани, каквито и да било гаранции извън посочените, включително търговски и целеви. Задълженията на Продавача по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този Електронен магазин, се регламентират от съответните споразумения с вносителите и/или дистрбуторите на предоставяните продукти.

 

 1. Услуги, предлагани от Продавача

12.1. Доставки на мебели до адрес на Клиента, разнос до етаж, монтаж на предлаганите продукти (по жеалние на клиента) и др. се начисляват индивидуално в зависимост от конкретните параметри на поръчката.

 

 1.  Други

13.1. Нищожността на клауза от Общите условия или на допълнително уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора за продажба като цяло.